Política de Privacitat

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web d’ADE Vallès es troba allotjada al domini adevalles.cat, propietat d’ADE Vallès

ADE Vallès es una Associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu fomentar el talent i el lideratge femení. La seva seu social es troba a Sant Cugat del Vallès, Av. de les Corts Catalanes, 5, CP: 08173 amb CIF:G65764458 ADE Vallès és una associació inscrita al Registre de Barcelona amb Núm d’inscripció 48618

Per establir una comunicació directa i efectiva amb ADE Vallès pot telefonar al número de telèfon 93 504 11 10  o enviar un correu electrònic a l’adreça info@adevalles.cat indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ADE Vallès ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a ADE Vallès, i ADE Vallès no fa una revisió dels seus continguts, pel que, ADE Vallès no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. ADE Vallès es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb ADE Vallès, enviant un correu electrònic a l’adreça info@adevalles.cat indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament ADE Vallès manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de ADE Vallès de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment ADE Vallès podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al·legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per ADE Vallès.

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, la reemplacen a que s’ adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte, així com en els formularis de contacte del website www.adevalles.cat, seran tractades per ADE Vallès, amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a l’associació, així com per rebre comunicacions de novetats i informació comercial de serveis oferts per ADE Vallès, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament. Per exercir els seus drets segons preveu la legislació vigent, adreçant-se a ADE Vallès enviant un correu electrònic a l’adreça info@adevalles.cat, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L’Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals (en endavant, ADE Vallès), com a Responsable del Tractament, amb CIF G-65.764.458, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques, seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra associació.
 • Gestionar la relació amb les nostres sòcies.
 • Gestionar la inscripció i participació de les sol·licitants als diferents esdeveniments organitzats per la nostra associació.
 • Gestió econòmica de l’associació.

 Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària, o aquella legislació vinculada a les associacions sense ànim de lucre.

 L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra associació, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a ADE Vallès, Ref. Protecció de Dades, SC Trade Center, Av. de les Corts Catalanes, 5, 08173Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@adevalles.cat.

 A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

 1. Responsable del Tractament

Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals, amb CIF: G-65.764.458. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Ref. Protecció de Dades, SC Trade Center, Av. de les Corts Catalanes, 5, 08173 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça info@adevalles.cat.

2. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra associació. 

La nostra associació tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

 1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra associació.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’associació per correu electrònic, xarxes socials o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra associació.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra associació.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 2. Gestionar la relació amb les nostres sòcies.
  • Origen de les dades: facilitades per la mateixa interessada o pel seu representant legal, per correu electrònic, xarxes socials o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar la relació amb les sòcies de l’associació, segons el que disposen els estatuts de l’associació i la diferent legislació aplicable, incloent-se la inscripció inicial a l’associació, així com la comunicació periòdica sobre informació d’interès per a les sòcies per correu electrònic i xarxes socials.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria.
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
 3. Gestionar la inscripció i participació de les interessades als diferents esdeveniments organitzats per la nostra associació.
  • Origen de les dades: facilitades per la mateixa interessada, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’associació per correu electrònic, xarxes socials o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar la inscripció i participació de les interessades als esdeveniments organitzats per l’associació.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra associació.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 4. Gestió econòmica de l’associació.
  • Origen de les dades: facilitades per la mateixa interessada o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar l’activitat econòmica de l’associació segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: entitats financeres, facilitant les dades estrictament necessàries per a la gestió econòmica dels fons de l’associació. En cas que sigui necessari, també es cediran les dades estrictament necessàries a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària.
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per ADE Vallès, té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part d’ADE Vallès de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a ADE Vallès, acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: info@adevalles.cat
 • Correu postal: SC Trade Center, Av. de les Corts Catalanes, 5, 08173Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades”.
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de Datos Personales a través del web www.aepd.es.